Księgi handlowe
 • Zakładanie i modyfikacja planu kont,
 • Sporządzenie polityki rachunkowości,
 • Ewidencja operacji gospodarczych,
 • Sporządzanie i wysyłka do US deklaracji podatkowych,
 • Sporządzenie sprawozdań finansowych na potrzeby np. GUS,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • Sporządzanie zeznań rocznych na potrzeby KRS,
 • Zamknięcie roku obrachunkowego,
 • Prowadzenie ewidencji VAT i przesłanie jkp do US.
Kadry i płace
 • Przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło,
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika,
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy (w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy),
 • Sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umów,
 • Przygotowywanie rozliczeń podatkowych,
 • Rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych dla US,
 • Prowadzenień rozliczeń z ZUS.
Ryczałt ewidencjonowany
 • Sporządzanie i wysyłka do US deklaracji podatkowych,
 • Prowadzenie ewidencji VAT i przesłanie jkp do US.
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
 • Ewidencja operacji gospodarczych,
 • Sporządzanie i wysyłka do US deklaracji podatkowych,
 • Prowadzenie ewidencji VAT i przesłanie jkp do US
Don`t copy text!
pl_PL